رازيانه

رازيانه يك گياه دو ساله يا چند ساله است كه از تير تا مهر گل مي دهد و بنظر مي رسد بومي شرق مديترانه باشد.اغلب بصورت وحشي در اروپاي غربي و مركزي,. چين, ژاپن, اتيوپي, آفريقاي جنوبي, آمريكاي شمالي و جنوبي و نيوزيلند ديده مي شود. رازيانه در زمينهاي باير, تاكستانها و در كنار جاده ها و مسيرهاي راه آهن در آب و هواي گرمتر رشد مي كند. بخش هاي جمع آوري شده ميوه ها مي باشند. گياهان را قبل از رسيدگي كامل ميوه برداشت مي كنند و بصورت دسته اي قرار داده و تا رسيدگي كامل آنها را رها مي كنند. سپس آنها را براي كوبيدن روي پارچه هاي كتاني قرار مي دهند. بعد از تميز كردن ميوه ها را خشك مي كنند. دارو بوي خوش و ادويه اي دارد و مزه شيرين و سوزنده اي دارا مي باشد. حاوي ۵/۲ تا ۶ درصد اسانسهاي فرار مي باشد. ضد عفوني كننده و ضد التهاب است كه عمدتا براندامهاي تنفسي و هضمي اعمال مي شود و اثر ضد تشنجي بر ماهيچه شل دارد. بنظر مي رسد شيردهي را تحريك مي كند. البته مصرف زيادي از آن انقباض تشنجي بهمراه دارد. دم كرده آن يا در چاي علفي و شربت بعنوان اكسپكتورانت براي درمان بيماريهاي بخشي تنفسي فوقاني و بعنوان مسكن و ضد عفوني كننده معده و روده همراه با نفخ و تشنج مصرف دارد. اسانس فرار حاصل از بذرها جنبه دارويي داشته و در صنايع غذايي نيز مصرف دارد. ميوه ها جنبه ادويه دارند. دارو از گياهان زراعي بدست مي آيد كشورهاي عمده توليد كننده آلمان, فرانسه, بلغارستان, مجارستان و شوروي سابق مي باشد.

بازگشت به صفحه خواص دارويي گياهان