جهت کسب اطلاع از برنامه هاي پزشکي و مشاهده برنامه هاي زنده پزشکي و يا ضبط شده راديو تلويريون ايران و يا خارج از ايران مي توانيد از طريق قسمت هاي مشخص شده وارد شويد .


بازگشت به صفحه مطالب پزشکي