خواص داروها

با توجه به اينکه ناميدن اسامي فارسي داروها در خيلي از موارد با مشکل روبرو ميشود ، ترجيحا فقط نام آنها به صورت لاتين آورده شده است . ولي توضيحات مربوط به آن کاملا فارسي ميباشد .

Chapter 1: Antidotes ( پادزهرها )
Chapter 2: Antihistamines ( ضد آلرژي ها )
Chapter 3: Antimicrobials ( ضد ميکروبها )
Chapter 4: Antineoplastics
Chapter 5: Antiparastics
Chapter 6: Antiseptics / Disinfectants ( ضد عفوني کننده ها )
Chapter 7: Autonomic Drugs ( داروهاي مربوط به اعصاب )
Chapter 8: Blood Products/Modifiers/Volume Expanders ( خون ساز )
Chapter 9: Central Nervous System Drugs ( داروهاي سيستم اعصاب مرکزي )
Chapter 10: Cardiovascular Drugs ( داروهاي مربوط به قلب و عروق )
Chapter 11: Dermatological Drugs ( داروهاي مربوط به پوست )
Chapter 12: Diagnostic Agents
Chapter 13: Gastric Intestinal Drugs ( داروهاي مربوط به روده و معده )
Chapter 14: Genitourinary Drugs ( داروهاي مربوط به دستگاه تناسلي )
Chapter 15: Hormones/Synthetic/Modifiers ( داروهاي هورموني )
Chapter 16: Immunological Products/Vaccines ( داروهاي ايمن سازي و واکسن ها )
Chapter 17: Irrigation/Dialysis/Solutions ( داروهاي دياليز )
Chapter 18: Musculoskeletal Drugs ( داروهاي مربوط به عضلات )
Chapter 19: Ophthalmic/Otic Nasal/Throat Drugs ( داروهاي مربوط به گوش ، حلق ، بيني و چشم )
Chapter 20: Respiratory Tract Drugs ( داروهاي مربوط به دستگاه تنفسي )
Chapter 21: Vitamins Electrolytes Minerals ( ويتامينها و مواد معدني )
Chapter 22: Herbal Drugs ( داروهاي گياهي )


بازگشت به صفحه مطالب پزشکي