[راهنمایی]

نام *
نام خانوادگی *
شماره نظام * جنسيت * زن     مرد
رشته تخصصي *
پست الكترونيك وب سايت http://
تاريخ تولد *  روز    ماه    سال  
محل * داخل ایران خارج ایران استان *
آدرس ۱ *
تلفن ۱ *    كد شهر   كدكشور
آدرس ۲
تلفن ۲    كد شهر   كد كشور
تلفن همراه
تلفن اضطراري    كد شهر   كد كشور
سه كد كاربري متفاوت را به ترتيب الويت انتخاب كنيد
اين كد به همراه اسم رمز كليد دستيابي شما به پست الکترونيک سايت بوعلي در صورت درخواست صفحه شخصي خواهند بود.
كد كاربري ۱  @ boali.com      
كد كاربري ۲  @ boali.com      
كد كاربري ۳  @ boali.com      
اسم رمز
تایید اسم رمز 
عكس
در صورت تمايل براي قرار گرفتن عكس شما در سايت ،لطفا ‌يك نمونه از تصوير خود را به پست الكترونيك info@boali.com و يا صندوق پستي ۱۳۷۴-۱۶۷۶۵ به نام « اكرميان » ارسال فرماييد.